Scieżka przez WFOSiGW

czyste-powietrze
Komunikat dla beneficjentów PP Czyste Powietrze - POBIERZ > DOC
 
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 14.06.2024 r.

 
1.

Ogłoszenie o zmianie programu  PDF!

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 14.06.2024 r. PDF!

 • a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową. PDF!
 • b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. PDF!
 • c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. PDF!
 • d. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowaniaPDF!

 

 •  
 •  
 •  
 •  
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami: PDF

I. Dokumenty dotyczące dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

 • a. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze -LINK-
  • - Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne (Załącznik 1 do WOD) DOC
  • - Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw  (Załącznik 2 do WOD)PDF
  • - Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw (Załącznik 3 do WOD)PDF
  • - Wzór umowy z Wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw (Załącznik  3 do Regulaminu) DOC
   • *Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw (Załącznik 1 do umowy z wykonawcą)PDF
 • b.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD. PDF
  • - Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)PDF
  • - Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)PDF
  • - Wzór dyspozycji wypłąty zaliczki PDF

II. Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika WnioskodawcyPDF

III. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnikaPDF

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 •  

3.

 

I. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF

II. Wniosek o płatność -LINK-

 1. -Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)XLS

III.Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze"PDF

 1. - Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)DOC
 2. - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw PDF
 3. - Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)DOC
 4. - Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)DOC
 5. - Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)DOC
 

4.

 

Wniosek o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze dla wniosków złożonych w naborze od 22.04.2024 r. do 13.06.2024 r.

I. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF

II. Wniosek o płatność -LINK-

 1. -Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)XLS

III.Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze"PDF

 1. - Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)DOC
 2. - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw PDF
 3. - Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)DOC
 4. - Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)DOC
 5. - Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)DOC
 

5.

 

Wniosek o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze dla wniosków złożonych w naborze od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r.

I. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF

II. Wniosek o płatność -LINK-

 1. -Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)XLS

III.Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze"PDF

 1. - Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)DOC
 2. - Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)DOC
 3. - Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)DOC
 4. - Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)DOC
 •  
 •  
 •  
 •  
6.

Wniosek o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze dla wniosków złożonych w naborze od 25.01.2022 r. do 02.01.2023r

 • a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzePDF
 • b. Wniosek o płatność  w postaci formularza online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/  ta forma umożliwia złożenie wniosku zarówno w wersji elektronicznej podpisanej profilem zaufanym jaki i odręcznie podpisanej wersji papierowej.
 • c. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” PDF
 • d. Załącznik nr 1. Protokół odbioru prac wykonawcy – załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność,DOC
 • e. Załącznik nr 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)DOC
 •  

 

 •  
 •  

 •  
 •  

7.

Wniosek o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze dla wniosków złożonych w naborze od 15.05.2020 r. do 24.01.2022r.PDF

       1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze PDF

       2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod                   adresem: gwd.nfosigw.gov.pl

       3. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online GWD PDF

       4. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz pdf PDF

       5. Protokół odbioru robót wykonawcy. DOC

       6.Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)DOC

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Wniosek o płatność dla wniosków złożonych w naborach przed 15 maja 2020 r.

       1. Wniosek o płatnośćPDF

       2. Jak wypełnić wniosek o płatnośćPDF

       3. Protokół odbioru robót wykonawcyPDF

 

 

 

9.

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 22.04.2024 r. do 13.06.2024 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.07.2022 r. do 02.01.2023 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r. do 14.07.2022 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r. do 24.01.2022 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. do 30.06.2021 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP

 

 

 

 

 

 
stopka