Scieżka przez WFOSiGW

czyste-powietrze
Komunikat dla beneficjentów PP Czyste Powietrze - POBIERZ > DOC
 
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.07.2022 r.

Pobierz
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.07.2022 r.

 • a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.
 • b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 • c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
 • d. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

PDF!

 • PDF!
 • PDF!
 • PDF!
 • PDF!
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami:

I. Dokumenty dotyczące dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

 • a. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • b.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego w serwisie gov.pl.
 • c. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.
  • - Załącznik nr 1 - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)

II. Dokumenty dotyczące dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze z prefinansowaniem

 • a. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w formie dotacji z prefinansowaniem
 • b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w formie dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl.
 • c. Wzór umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w formie dotacji z prefinansowaniem
 • d. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wfośigw dla osób występujących w imieniu Wykonawcy w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w formie dotacji z prefinansowaniem

PDF

 

 

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 •  
 • PDF

 

 

PDF

PDF

PDF

PDF

 •  

3.

 

Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika wnioskodawcy

 • a. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW dla pełnomocnika
DOC
PDF
4. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne – załącznik do wniosku o dofinansowanie DOC
5.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem

           a.Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową

PDF

XLSX

6.

 

Wnioski o płatność

 • a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • b. Wniosek o płatność  w postaci formularza online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/  ta forma umożliwia złożenie wniosku zarówno w wersji elektronicznej podpisanej profilem zaufanym jaki i odręcznie podpisanej wersji papierowej.
 • c. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” 
 • d. Załącznik nr 1. Protokół odbioru prac wykonawcy – załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność,
 • e. Załącznik nr 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
 •  
 • PDF

 

 • PDF
 • DOC

 • DOC
 •  

 •  
 •  
 •  
7.

Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” 

            a. Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach priorytetowego „Czyste Powietrze

PDF

PDF

 

Wniosek o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze dla wniosków złożonych w naborze od 15.05.2020 r. do 24.01.2022r.

       1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 

       2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod                   adresem: gwd.nfosigw.gov.pl

       3. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online GWD 

       4. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz pdf 

       5. Protokół odbioru robót wykonawcy. 

       6.Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 

PDF

PDF

 

 

PDF

PDF

DOC

DOC

 

Wniosek o płatność dla wniosków złożonych w naborach przed 15 maja 2020 r.

       1. Wniosek o płatność

       2. Jak wypełnić wniosek o płatność

       3. Protokół odbioru robót wykonawcy

 

PDF

PDF

PDF

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r. do 14.07.2022 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r. do 24.01.2022 r. ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. do 30.06.2021 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP

 
     

 

 

 

 

 
stopka