Wymagana dokumentacja

 
Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"
 
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 21.07.2022 r.

Pobierz
1.

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie" obowiązujący od 21.07.2022 r.

a. Załącznik nr 1 programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla programu

PDF

PDF

2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” wraz z załącznikami:

  1. Wzór wniosku o dofinansowanie
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
  3. Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 - Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

  1. Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 1a – dokument potwierdzający umocowanie przedstawicieli właściwego WFOŚiGW do działania w jego imieniu i na jego rzecz;

Załącznik nr 1b – dokument potwierdzający umocowanie przedstawicieli Gminy do działania w jej imieniu i na jej rzecz;

Załącznik nr 2 - Wytyczne dla Gmin

Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Załącznik nr 5, 6, 7 - Klauzule informacyjne

DOC

 

DOC

DOC

DOC

PDF

 

DOC

 

 

 

DOC

XLS

DOC

3. Metodyka szacowania efektu ekologicznego Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” DOC
4.

Wniosek o płatność w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”- makieta

Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” 

DOC

DOC

 

 

 

 

 
stopka