Informacje o programie

Program Priorytetowy „Moja Woda” trzeci nabór

 

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono niebieskiej infrastruktury.

 

Beneficjenci

Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami  lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości , na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaściciel oraz użytkowników wieczystych nieruchomości na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

 

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, a dla naboru ogłaszanego w 2023 r. nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 

Terminy

Nabór wniosków dla WFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są  w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie internetowej  WFOŚiGW.

 

Koszty kwalifikowane

1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. przy czym dla naboru ogłaszanego w 2023 r. - od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r

2) koszty kwalifikowane:  zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji: 

  • - do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  • - do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2m3;
  • - do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • - do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  • - do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody,  zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

 

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

 

Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie - 2 tys. zł.

 

Sposób składania wniosków

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie www.wfosigw.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA  (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.

4)Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (centrala):

Adres:

ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa

tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

Adres:

ul. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów

tel. (23) 672 14 69, fax (23) 672 14 69 w. 25

Obsługuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski, pułtuski, żuromiński, grodziski, piaseczyński, pruszkowski

Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce

Adres:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

tel. (29) 760 03 32, fax (29) 760 03 32 w. 106

Obsługuje powiaty: miasto Ostrołęka (pow. grodzki), makowski, ostrołęcki, ostrowski, wyszkowski, warszawski, warszawski zachodni, wołomiński

Wydział Zamiejscowy w Płocku

Adres:

ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock

tel. (24) 231 33 80, fax (24) 231 33 85

Obsługuje powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski, nowodworski

 

Wydział Zamiejscowy w Radomiu

Adres:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

tel. (48) 360 78 33, 887 448 323, fax (48) 368 00 87

Obsługuje powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, legionowski

Wydział Zamiejscowy w Siedlcach

Adres:

Adres: ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce (budynek Polimex Mostostal S.A. – budynek C)

tel. (25) 640 43 61, fax  (25) 640 43 65

Obsługuje powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, otwocki

w godzinach jego pracy tj. 7:30 - 15:30;

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.pl

 

Wypłata dofinansowania

W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania, Beneficjentowi zostaje przesłane pismo ( z wykorzystaniem operatora pocztowego lub przy użyciu poczty elektronicznej ) z informacją  o przyznaniu dofinansowania na warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie.  Odebranie pisma będzie stanowiło zawarcie umowy .

 

Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi po przedłożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność, zgodnego z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu wraz z wymaganymi załącznikami w szczególności, kopiami faktur/rachunków lub innymi równoważnymi dokumentami księgowymi poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” wraz z dowodami zapłaty (jeśli płatność nie była dokonana gotówką), kserokopią protokołu odbioru końcowego ( poświadczoną „za zgodność z oryginałem” ) lub protokołem z samodzielnego montażu, dokumentacją fotograficzną realizowanego przedsięwzięcia ( wykonaną na różnych etapach realizacji). Beneficjent powinien złożyć prawidłowo wypełnione i kompletne dokumenty do wypłaty w terminie  do 31.07.2024 r. ( zakończenie przedsięwzięcia nie później niż do 30.06.2024 r. )  Brak złożenia prawidłowo wypełnionych i kompletnych dokumentów do wypłaty we wskazanym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów do wypłaty decyduje data ich wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

W przypadku nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, nie później niż w dniu złożenia dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.