Informacje o programie

Program Priorytetowy „Moja Woda” drugi nabór

 

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

 

Beneficjenci

Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Intensywność dofinansowania

Dotacja do  80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy

Nabór wniosków dla WFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są  w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie internetowej  WFOŚiGW.

 

Koszty kwalifikowane

1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

2) koszty kwalifikowane:

 zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji: 
- do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, 
tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
- do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
- do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe - bez kosztów nasadzeń);
- do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach - zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;

 

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

 

Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem - 2 tyś zł.;

  1. inimalna  sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników, stanowiących koszt kwalifikowany, wynosi 2 m3

 

Sposób składania wniosków

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie www.wfosigw.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.
  2. 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA  (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
  4. 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (centrala):

Adres:

ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa

tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39

Obsługuje powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

Adres:

ul. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów

tel. (23) 672 14 69

Obsługuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski, pułtuski, żuromiński

Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce

Adres:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

tel. (29) 760 03 32

Obsługuje powiaty: miasto Ostrołęka (pow. grodzki), makowski, ostrołęcki, ostrowski, wyszkowski

Wydział Zamiejscowy w Płocku

Adres:

ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock

tel. (24) 231 33 80

Obsługuje powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki

Wydział Zamiejscowy w Radomiu

Adres:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom (zmiana adresu od 16.05.2018 r.)

tel. (48) 368 00 83

Obsługuje powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

Wydział Zamiejscowy w Siedlcach

Adres:

 ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce (budynek Polimex Mostostal S.A. – budynek C)
(zmiana adresu od 01.08.2021r.)

tel. (25) 640 43 60

Obsługuje powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski,

 

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.pl

 

Wypłata dofinansowania

W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania, Beneficjentowi zostaje przesłane pismo ( z wykorzystaniem operatora pocztowego lub przy użyciu poczty elektronicznej ) z informacją  o przyznaniu dofinansowania na warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie.  Odebranie pisma będzie stanowiło zawarcie umowy .

 

Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi po przedłożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność, zgodnego z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu wraz z wymaganymi załącznikami w szczególności, kopiami faktur/rachunków lub innymi równoważnymi dokumentami księgowymi poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” wraz z dowodami zapłaty (jeśli płatność nie była dokonana gotówką), kserokopią protokołu odbioru końcowego ( poświadczoną „za zgodność z oryginałem” ) lub protokołem z samodzielnego montażu, dokumentacją fotograficzną realizowanego przedsięwzięcia ( wykonaną na różnych etapach realizacji). Dokumenty należy złożyć w terminie 10 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia. Brak złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność we wskazanym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

 

W przypadku nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, nie później niż w dniu złożenia dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.