Rozliczenie przedsięwzięcia

moja wona
 

Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi po przedłożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność, zgodnego z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu wraz z wymaganymi załącznikami w szczególności, kopiami faktur/rachunków lub innymi równoważnymi dokumentami księgowymi poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” wraz z dowodami zapłaty (jeśli płatność nie była dokonana gotówką), kserokopią protokołu odbioru końcowego ( poświadczoną „za zgodność z oryginałem” ) lub protokołem z samodzielnego montażu, dokumentacją fotograficzną realizowanego przedsięwzięcia  ( wykonaną na różnych etapach realizacji).

Dokumenty należy złożyć w terminie 10 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia. Brak złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność we wskazanym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

W przypadku nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, nie później niż w dniu złożenia dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Protokół odbioru końcowego wykonawcy PP Moja Woda drugi nabór 

Protokół z samodzielnego montażu Moja Woda drugi nabór  

Wniosek o płatność Moja Woda drugi nabór