Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
Komunikat dla beneficjentów PP Czyste Powietrze - POBIERZ >  PDF!
 
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r.

Pobierz
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 01.07.2021 r.

 • a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.
 • b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 • c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

PDF!

 • PDF!
 •  
 • PDF!
 •  
 • PDF!
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. do 30.06.2021 r.

Pobierz

1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.05.2020 r.

 • a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.
 • b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 • c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

PDF!

 • PDF!
 •  
 • PDF!
 •  
 • PDF!
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:

 • a. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.
  • - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)
  • - Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • - Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrz

PDF

 

 • PDF
 • PDF
 • PDF

 

 • PDF
 • PDF
3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem

 • a. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową
PDF
 • XLSX
4.

Wnioski o płatność

 • a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • b. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 
 • c. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” 
 • d. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 • e. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” 
 • f. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
 •  
  • - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy 
  • - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
  • - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność)
 •  
 • DOC
 • PDF
 • PDF
 •  

 • PDF
 •  

 • DOC
 • DOC
 • PDF
 

Wniosek o płatność dla wniosków złożonych w naborach przed 15 maja 2020 r.

       1. Wniosek o płatność

       2. Jak wypełnić wniosek o płatność

       3. Protokół odbioru robót wykonawcy

 

PDF

PDF

PDF

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP

 
     

 

 

 
stopka